• NAAC Accrediated Grade 'B' with CGPA 2.02

Toppers Students

Starts of JJKGTC
No. Year Name Percentage (%) Rank in Uni.
1. 1981-1982 Dhadhal Prakashba 82 1st
2. 1985-1986 Moliya Mansukh 79.60 1st
3. 1989-1990 Pundir Alka M. 87.20 1st
4. 1990-1991 Kundaliya Mala C. 88.20 1st
5. 1991-1992 Bhutak Haresh P. 88.70 1st
6. 1992-1993 Shah Smita N. 90.20 1st
7. 1993-1994 Phethani Manish B. - 4th
8. 1994-1995 Joshi Nirali A. 89.80 1st
9. 1995-1996 Kathiriya Jitendra K. 84.33 2nd
10. 1996-1997 Joshi Jasmine 89.80 1st
11. 1997-1998 Hapaliya Varsha C. 89.17 1st
12. 1998-1999 Mehta Sanjay N. 95 1st
13. 1999-2000 Rankja Komal D. 92.5 1st
14. 2000-2001 Pambhar Ramesh M. 94 1st
15. 2001-2002 Pandit Archana V. 94.43 1st
16. 2002-2003 Chande Usha N. 96.09 1st
17. 2003-2004 Pandya Bhavika G. 95.73 1st
18. 2004-2005 Jetpariya Rajesh M. 95.05 2nd
19. 2005-2006 Benaraji Supriya 96.90 1st
20. 2006-2007 Jotawa Amu R. 91.70 4th
21. 2007-2008 Mulani Gita M. 93.43 1st